top of page

Fra antologien 
SETT HERFRA
ER ALT ANNERLEDES  (2020)

Turkis_lilla FORLAG.png

FLERSTEMTE AVTRYKK FRA SAMTIDEN

Forståelsen og definisjonen av scenetekst, dramatikk og performativ tekst er stadig i bevegelse. Fra å ha vært teatrets grunnpilar i over 2000 år, har den dramatiske teksten gjennom det siste halve århundret blitt kraftig utfordret av nye formspråk og idealer. I dag er måtene tekst for scenen utvikles og utøves mer variert enn noen gang. På en rekke ulike arenaer og scener, både i det frie feltet og innenfor institusjonene, utforsker scenekunstnere, dramatikere og fagpersoner hvordan scenetekstlige tradisjoner og konvensjoner kan forhandles, fordreies, forkastes og fornyes. De mange ulike strømningene vitner om at tekstens posisjon, og begrepene som skal beskrive praksisen, er i pågående forhandling.


SETT HERFRA ER ALT ANNERLEDES er en antologi bestående av ti ulike tekster som alle er del av den første utgaven av Bergen Dramatikkfestival, presentert på Cornerteateret 27.-30. august 2020. Tekstene tilbyr ulike ståsteder og blikk på verden, og representerer vidt ulike uttrykk og metoder. Noen tekster er skrevet av én person alene, mens andre er skrevet i tospann eller i kollektiv. Enkelte av tekstforfatterne er også utøvere i egne verker, og utvikler materiale ved å pendle mellom skrivebordet og praktisk utprøving på gulvet. Utvalget strekker seg fra det personlige og politiske, til det eksistensielle og konseptuelle. Her finnes tekster som er handlingsdrevne, fortellende, dokumentariske, fortettet og meningsmettede, utflytende og maksimalistiske – med og uten rollekarakterer og spesifisering av tid og rom. Hvert bidrag er etterfulgt av en spørsmålsrekke der dramatikerne sier noe hva som dro i gang teksten, hvordan teksten er annerledes på papiret og i scenerommet, og hvilke tradisjoner og inspirasjoner de påvirkes av eller går i forhandling med i arbeidet sitt. Flerstemtheten i utvalget underbygger et syn på dramatikk som et bevegelig begrep som kan tøyes, utøves og forstås på mangfoldige måter.


Boka introduserer et utvalg dramatikere som festivalen anser som særegne og fremoverlente stemmer av vår tid, og inkluderer både nye og veletablerte aktører. Utvalget er også satt sammen med ønske om å løfte perspektiver og formspråk som kan utvide og berike teaterscenen på Vestlandet – hvilket er konteksten for det kuratoriske arbeidet. Syv av verkene er skrevet av norske dramatikere, to av svenske, mens ett er kollektivt utviklet av dramatikere fra Norge, Italia, Island og Tyskland. Tre av tekstene er valgt ut fra en åpen utlysning, mens de øvrige bidragene er fritt programmert av festivalens ledelse ved undertegnede, med Elin Grinaker og Miriam Prestøy Lie som kunstneriske rådgivere. Halvparten av tekstene er inkludert i antologien i sin helhet, mens den andre halvparten er utdrag.


Bidragene defineres først og fremst av sin egenart, men også av en sterk forankring i samtiden og i scenekunstfeltet. Flere av dramatikerne i utvalget jobber alene med tekstutviklingen, men ingen opererer i et vakuum. Scenekunsten er et kollektivt forskningsfelt, og oppdagelsene og eksperimentene som gjøres i et prosjekt i en utvalgt del av feltet får stadig ringvirkninger utover seg selv. Alle de ti tekstene orienterer seg mot strømninger i feltet og i tiden, enten det er gjennom formmessige grep, eller temaene som behandles. Det oppleves som at tekstene er skrevet med en grundig forståelse av scenekunstens mulighetsrom, og en åpenhet som inviterer til utforskning og dialog med teatrets øvrige elementer. Samtidig har de en distinkt egenstemme og vilje, og er fullbyrdet i kraft av seg selv. Hver tekst ser verden og teatret på sin egen måte, og krever å bli tatt på alvor enten det er på papiret eller fra scenen. På Bergen Dramatikkfestival presenteres alle bidragene, noen som fullskala produksjoner, andre som lesninger eller iscenesettelser satt sammen på få prøvedager. Utgangspunktet for visningene er at regissører og skuespillere har forsøkt å møte materialet med forståelse for det kunstneriske ståstedet den enkelte tekst springer ut fra. Slik tilrettelegger festivalen for scenisk utforskning med et tekstlig fokuspunkt, og fremlegger bud på hvordan materialet kan kles og infiseres av kropper, tid og rom. Boka inviterer på den andre siden festivaldeltakere, kunstnere og andre lesere til personlige én-til-én møter med tekstene, som kan skape nye fortolkninger i dialog med, eller uavhengig av, festivalopplevelsen. Med boka tilgjengeliggjør vi tekstene i sin originale form, og skaper et viktig tillegg til øyeblikkskunsten som teater er. Der teateret kan fylle stoffet med sitt maskineri, kan leserens individuelle møte med teksten forme en annerledes og helt egen opplevelse av materialet basert på sin personlige forestillingsevne. Ønsket er at boka kan være både en fysisk manifestasjon av festivalen, et frieri til feltet om å gi tekstene et videre liv,  og et selvstendig verk. Slik håper vi å utvide materialets virkekraft.


Den som utsetter seg for samlingen i sin helhet vil kunne bevege seg fra systemkritikk og kamprop, til sjelegransking og rå følelsesutbrudd, fra finstemte, poetiske skildringer, til bitende satire, fra dokumentarisme til overlagte usakligheter og absurdisme. Jeg håper du som leser vil gå hver enkelt tekst i møte med åpenhet og nysgjerrighet. Du er herved invitert til å innta disse ulike perspektivene, og se om du finner et ståsted som får alt til å fremstå annerledes.


Idun Vik

Kunstnerisk leder Bergen Dramatikkfestival

bottom of page